Benzinforhandlernes fællesorganisation
Forside
Præsentation
Sekretariat
Repræsentantskabet
Publikationer
Arkiv
Advokat
Kursusoversigt
Kontakt

Tankevækkende!

 

Af Ole Kürstein, Ai2 ApS

 

At være miljø- og omkostningsbevidst er noget de fleste forhandlere har lært at forstå sammenhængen af. At være miljøbevidst, er som regel det samme som at bruge mange penge. Disse omkostninger er svære at tjene ind igen i en marginalforretning, som det tit er at drive egen tankstation.

 

Køb af brændstof er en stor post på budgettet, hvad enten man er på koncession eller betaler kontant fra læs til læs. Uanset hvad, er det er et meget kostbart varelager, som meget hurtigt kan løbe op i  300.000 - 400.000 kroner.

 

Hvordan passer du så på denne formue

Havde du disse penge i kontanter, lå de vel ikke og flød på bordet eller på gulvet.

Næ, de skulle da i banken hurtigst muligt. Selv 3.000,- kroner i butikkens kasseapparat ”bokser”  du med det samme. Hvordan opbevarer du så de 300.000 – 400.000 kroner, som du har liggende under asfalten? Ligger de en tæret rusten jernbeholder med vand i én meter under jorden?

 

Mange forhandlere vil sige: ” mine tanke er jo ikke mere end 10 år gamle, de er beskyttet med glasfiberarmeret polyester udvendig, så jeg har da ikke noget problem”.

 

”Vi har jo også lige betalt mange penge for miljøinstallationer i henhold til Miljøstyrelsens benzinstationsbekendtgørelse, så alt er vel i orden?”

 

Det er en sandhed med modifikationer

Det er imidlertid vores opfattelse, at mange af de underjordiske tanke på salgstankanlæggene ikke er i en al for god stand. På billederne kan du se nogle af talrige eksempler på nyere tankes (fra 90´erne) tilstand.

 

Ja, vi taler om enkeltvæggede ståltanke fra årene 1970/71 til 1999.

 

Er det dit problem?

Hvad enten du eller dit selskab ejer tanken, så er det formodentlig din matrikel, og så kan du også få et problem. Hør BFR om, hvordan du forholder dig til det juridiske ”hul i tanken”

 

Hvilke typer af tanke findes der?

Alle disse tanke mellem fra perioden 1971 til 1999 er udvendig korrosionsbeskyttet med glasfiber og indvendig beskyttet på forskellig vis. Metoderne for den indvendige korrosionsbeskyttelse kan være som følger:

 

1. epoxy i bundzone

2. zinkstøvmaling

3. offeranoder

4. både zinkstøvmaling og offeranoder.

 

Efter en nøjere gennemgang af resultaterne af mange og repræsentative tankinspektioner gennem årene, er det vor opfattelse, at en meget stor procentdel af tankene er renoveringsmodne.

 

1. Epoxy i bundzonen.

De første årgange af disse tanke kan have problemer med vedhæftning af epoxyen til stålet, hvilket blandet andet skyldes ingen eller mangelfuld sandblæsning, ingen poretestning med mere. Vi har konstateret blærer/huller eller løstsiddende flager af belægningen. Herudover har det vist sig, at randområdet mellem epoxybelægningen og tankens ubehandlede stålsvøb kan være angrebet af korrosion. Dette gælder både benzin- og dieseltanke.

 

Hvor pejlestokken rammer tankens bund ved pejling, er belægningen som regel beskadiget eller helt slidt igennem. Vi skønner at ca. 5 procent af denne gruppe tanke er renoveringsmodne.

 

2. Zinkstøvmalede tanke.

Da man i 80’erne begyndte med additiver til erstatning af blyindholdet, var man bange for, at metanolindholdet skulle blive så høj en procentdel af brændstoffet, at det ville beskadige de almindelige bundzone belægninger. Nogle selskaber valgte da i stedet, at ekstrabeskytte tanken indvendig med en zinkstøvmaling påført fra tankfabrikken.

 

Vi skønner, at 30 procent af tanke med zinkstøvmaling, er renoveringsmodne eller direkte kassable. Årsagen hertil er, at zinken med årene er blevet ”ofret”, og man har ikke været opmærksom på at foretage den nødvendige 10-års inspektion, som kunne have afsløret forholdene i tide.

 

3. Offeranoder.

Her gør det samme gør sig gældene som ved zinkstøvmalede  tanke. Princippet her er, at de installerede offeranoder/kæder i bunden af tanken ofrer materiale til tankvæggen. Hvis man ved den nødvendige 10 års tankinspektion er opmærksom på, at anoden skal skiftes, har disse tanktyper den bedste tilstand.

 

Desværre har vi måttet konstatere, at mange selskaber af forskellig årsag ikke har været opmærksom på denne inspektion, hvorfor offeranoderne på disse tanke for længst er forsvundet med de følgevirkninger det måtte afstedkomme. Vi skønner at ca. 10 procent af denne kategori af tanke er renoveringsmodne.

 

4. Både zinkstøvmalede og offeranoder.

Der findes en del tanke, der af velmenende grunde både har zinkstøvmaling i bunden og er forsynet med offeranoder. Dette er fint nok, men disse tanke kræver selvfølgelig den samme inspektion og vedligeholdelse som nævnt i kategori 2 og 3.

 

Hvad siger lovgivningen?

I tankbekendtgørelsen og branchebekendtgørelsen fra Miljøstyrelsen er der i dag ingen krav om egentlig periodisk inspektion bortset fra at tankproducentens regler og anvisninger skal følges.

En ny tankbekendtgørelse foreligger dog nu i udkast og vil formentlig snart erstatte den gamle.

Her vil man stramme op om inspektion af de omtalte enkeltvæggede tanke.

 

Anbefaling

Kan du vente så længe? Vi må på baggrund af ovenstående anbefale, at der foretages tankinspektion af samtlige enkeltvæggede tanke, også selvom de eksempelvis er etableret midt i halvfemserne. Spørg dit selskab hvilke oplysninger det har om tankene på din servicestation.

 

Hvilke muligheder har du?

Vi har set mange eksempler på dårlig udførte indvendige glasfiberenoveringer, som vi ikke umiddelbart vil anbefale. Vi vurderer, at den for tiden mest overbevisende metode for renovering er WolfTank System .Vi har fulgt Wolftanks renoveringsmetode, lige siden de i 2000 udførte den første renovering på DK (DYT) tankstationen på Sjællandsbroen i København.

 

Hvad er  ”WolfTank System” ?

WolfTank System har to renoveringsløsninger – henholdsvis en dobbelt- og en enkeltvægsbelægning.

 

  • Dobbelttank renoveringen ligestiller tanken med godkendte fabriksnye dobbelttanke – altså  ingen lovbefalet tankinspektion fremover. Denne renoveringsmetode kan også med fordel benyttes på tanke før 1970.

 

  • Enkeltvægsrenovering udføres med samme produkter som dobbeltvægsrenoveringen, men uden ”dobbelt lag” og alarm. Kan man ”leve” med en enkeltlagsrenovering er denne løsning naturligvis billigere. Der skal dog foretages en femårs førstegangs inspektion, hvorefter tankene skal inspiceres hvert 10. år i henhold til tankbekendtgørelsen.

 

Bemærk i øvrigt, at begge renoveringsmetoder eksempelvis er resistente overfor benzin med meget højt indhold af methanol samt de nye urea add blue produkter for autodiesel.

 

 

Box:

 

Yderligere inforation

Information om WolfTank System renoveringsmetoder, kan fås hos Thornvig Jensen A/S på telefon nr. 97 12 06 06. Thornvig Jensen har agenturet i Danmark og udfører tankinspektioner, tankrensninger og tankrenoveringer.

 

Ai2 ApS Hagemannsvej 86 i Silkeborg er et arkitekt- og ingeniørfirma som har specialiseret sig i benzin stationer. Firmaet udfører forpladser, butikker, vaskehaller m.m. enten som projekt efter forhandlerens ønske eller som totalløsning med byggestyring.

 

Ai2 består af Per Stahlschmidt og Ole Kürstein, som begge har en mangeårig erfaring i oliebranchen.

 

 

 

 

 
 
 
BeeSite CMS